Etikettarkiv: utbildningspolitik

Manifest för agil undervisning

Detta är ett försök att genom samarbete i Sverige skapa ett agilt manifest för undervisning.  Jag börjar med ett förslag som jag förändrar beroende på vad diskussionen i form av kommentarer leder till. Ni är välkomna att kommentera.

Originalet till texten finns här. Det engelska originalet finns här.

Min utgångspunkt är att eleven befinner sig på en riktig arbetsplats där han kan demonstrera sina färdigheter på riktiga arbetsuppgifter. Kunden är den som mottar resultatet av elevens arbete. Läraren är en pedagog och expert på hur arbetet skall genomföras som ger eleven stöd. Elever, lärare och  kunder arbetar tillsammans i undervisningsgrupper. Vid demonstration av färdigheter är eleven en del i arbetsplatsens arbetsorganisation.

För varje elev organiseras en vägledningsgrupp med vars hjälp eleven successivt planerar och omplanerar sin väg genom utbildningen och livet.

Manifest för Agil undervisning

Vi finner bättre sätt att undervisa genom att undervisa själva och hjälpa andra att undervisa.
Genom detta arbete har vi kommit att värdesätta:

Elever, lärare och kunder i samverkan
framför undervisningsmetodik och undervisningshjälpmedel.
Demonstrerade färdigheter framför provresultat och betyg.
Samarbete med elever och kunder framför förhandling med dem.
Anpassning till förändring framför att följa läroplan och undervisningsplaner.
Det vill säga, medan det finns värde i punkterna till höger, värdesätter vi punkterna till vänster mer.

Principer bakom det agila manifestet

Vi följer dessa principer:

Vår högsta prioritet är att hjälpa eleverna att tillfredsställa sina behov av bekräftelse, uppskattning och utveckling genom att bekräfta dem, visa dem uppskattning och stödja deras utveckling av värdefulla förmågor, kunskaper,  färdigheter och erfarenheter.

Välkomna att elever förändrar sina mål, även under en pågående utbildning. Agila metoder utnyttjar förändring till elevens konkurrensfördel.

Ge eleven möjligheter att ofta demonstrera nya färdigheter, ju oftare desto bättre.

Elever, lärare och kunder måste arbeta tillsammans dagligen under hela utbildningen.

Bygg utbildningen kring eleverna. Ge dem den miljö och det stöd de behöver, och lita på att de kommer att utvecklas i den takt som är möjlig för dem.

Kommunikation ansikte mot ansikte är det bästa och effektivaste sättet att förmedla information, både inom arbetsorganisationen och inom utbildningsgruppen.

Demonstrerade färdigheter är främsta måttet på framsteg.

Agila metoder verkar för uthållighet. Finansiärer, elever, utbildare och kunder skall kunna hålla jämn utbildningstakt under obegränsad tid.

Kontinuerlig uppmärksamhet på förstklassig demonstration av färdigheter  stärker förmågan att framgångsrikt genomföra nya uppgifter.

Enkelhet – konsten att maximera mängden inlärning som inte behöver göras – är grundläggande.

Eleverna utvecklas snabbast i självorganiserande arbets- och utbildningsgrupper.

Med jämna mellanrum reflekterar utbildningsgruppen över hur den kan bli mer effektiv och justerar sitt beteende därefter.

Vid behov och minst 2 gånger per termin träffas vägledningsgruppen för att följa upp och sätta utbildningsmål för den närmaste framtiden.

Annonser

6 kommentarer

Under politik

Jobb- och utvecklingsgarantin, förändringsförslag

Beskrivning av hur Arbetsförmedlingen och Jobb- och utvecklingsgarantin fungerar idag, samt förslag till förändringar.

Bakgrund

När en person anmäler sig till Arbetsförmedlingen som arbetslös upprättas en handlingsplan. Det skall vara en plan för hur han skall komma i jobb, men i de flesta fall kan inte planen innehålla varken utbildning, praktik eller försök att starta eget. I stället upprättas en låtsasplan som bara innehåller att personen skall söka arbete, samt vilka arbeten.

Personen går sedan hem och gör sin egen plan, som då kan innehålla viss utbildning och praktik som han kanske kan skaffa sig genom att jobba gratis eller svart utan Arbetsförmedlingens kännedom. Planen kan innehålla försök att starta egen verksamhet till den punkt då ett företag måste startas. Då kan i vissa fall starta eget-bidrag erhållas.

Hans egen plan störs sedan i varierande grad av olika åtgärder Arbetsförmedlingen hittar på. Den störs av olika hinder för att skaffa utbildning, praktik och för försök att starta eget. Den störs av ekonomiska problem. En arbetslös får inte låna på sina tillgångar. Samtidigt kan det vara svårt att flytta eftersom hyresvärdar ofta kräver fast tjänst. Ersättningen räcker inte till, men det kan vara svårt att rätta till situationen, även om kapital finns. Kapital för att gå kurser eller för att starta verksamhet går ofta inte att få loss. Huset eller bostadsrätten kan inte repareras. Bilen kan inte lämnas till en verkstad. En ny bil måste köpas kontant och pengar går inte att få loss.

Efter några års försök att följa sin egen plan och samtidigt Arbetsförmedlingens låtsasplan och med olika störningar i form av meningslösa söka jobb-kurser, år av arbete under arbetslägerliknande former och eventuellt någon meningslös arbetsmarknadsutbildning kommer personen in i jobb- och utvecklingsgarantin. I FAS1 görs nu med hjälp av en coach åter en låtsasplan som bara kan innehålla jobbsök. Personen går över i FAS2 och övervakas regelbundet för att försäkra sig om att han söker ett visst antal jobb i veckan. Nu är inga studier tillåtna alls, utom sådana som i vissa fall kan ingå i Arbetsförmedlingens plan. Den egna planen görs nu om och anpassas till den ständiga övervakningen och att studier nu inte är möjliga. Ofta innebär det att någon riktig plan för att komma i arbete inte längre är möjlig.

Efter 450 dagar i FAS 1 och FAS 2 går personen sedan över i FAS 3. Han får nu en sysselsättning med 5 timmar per dag som inte får vara ett riktigt arbete, dvs som är värdelöst i meningen att ingen vill betala för att få det utfört. Förutom att han nu inte kan studera, praktisera eller försöka starta eget är han nu praktiskt sett förhindrad att söka jobb. Hans försök att upprätthålla sin kompetens måste överges. Den egna planen övergår ofta i försök att överleva dagen och att upprätthålla hälsa och grundläggande förmågor.

Analys och förslag

Som vi förstår av ovanstående skall en plan göras när personen anmäler sig arbetslös. Denna skall kunna innehålla studier, praktik och försök att starta eget. Planen skall kunna revideras. FAS 3 är en meningslös förvaring av vuxna människor som måste bort. FAS 1 och FAS 2 är samma sak som Arbetsförmedlingen normalt håller på med och kan också tas bort. Varje individs plan bör fullföljas tills personen har jobb med eller utan bidrag. Praktik och försök att starta eget bör kunna fortgå så länge som det är nödvändigt för att ge sysselsättning eller konstatera att försöket inte var fruktbart och modifiera planen. Hänsyn måste tas till alla typer av problem och sjukdomar som kan förekomma. Även arbetslösa måste kunna flytta och kunna låna på sina tillgångar.

Lämna en kommentar

Under politik

Arbetslöshetsproblematiken

Funderingar runt orsaker till arbetslösheten i Sverige.

Jag tror att vi i Sverige har en stor och ökande strukturarbetslöshet, att många människor inte har en aktuell yrkesutbildning de kan få jobb på. Jag tror att problemet löses genom möjligheter att skaffa sig nya yrkesutbildningar under livet, samt genom förbättrade möjligheter att utbilda sig till något som verkligen ger jobb.

Jag tror att vi i Sverige fortfarande har viss trögrörlighet i lönerna som gör att arbetslösheten kan öka i onödan vid tillfälligt minskad efterfrågan i en bransch. Jag tror också att olika typer av minimilöner skapar arbetslöshet hos en begränsad grupp lågutbildade eller lågpresterande.

Jag tror att vi i Sverige sannolikt har en dåligt fungerande arbetsmarknad vad gäller förmågan att matcha kompetens med lediga arbeten, beroende på att vi saknar forskning inom rekrytering och att våra utbildningar inom området därför är eländiga. Många rekryterare är dessutom outbildade och påfallande inkompetenta. Arbetsförmedlingen förmedlar en liten andel av jobben och att sälja arbetsförmedlingstjänster till privatpersoner är förbjudet.

Jag tror att vi i Sverige har en Jantelagsproblematik. De människor som har makten att bestämma vilka som skall anställas anstränger sig för att anställa personer som är tillräckligt dåliga för att aldrig kunna konkurrera med dem själva eller gå om dem i karriären, kanske skall de dessutom inte ens våga kritisera. Duktiga personer, i huvudsak definierade som människor över 40, får svårt att få jobb.

Jag tror att vi i Sverige har utbredda fördomar om psykiatriska diagnoser och vad de innebär för arbetsförmågan. Samtidigt är psykiatriska diagnoser personer fått nästan alltid kända av deras omgivning eftersom de inte hemlighålls i skolorna. Vi har en ökad mängd psykatriska diagnoser, ofta för tillstånd vi knapps vet vad det är. En stor mängd människor har luddiga psykiatriska diagnoser och jag tror de har svårt att få jobb, oftast helt i onödan.

Jag upplever att flera regeringar i Sverige har gett arbetslösa skulden för arbetslösheten eftersom de själva inte vill erkänna sitt ansvar. Denna syndabocksprocess har gjort många arga på de arbetslösa. De anses antingen vara odugliga, eller arbetsovilliga. Denna skuldbelastning gör att det är i stort sett omöjligt för dem att få jobb, oavsett kvalifikationer och förmåga. De trakasseras dessutom så mycket i samhället att de får en livssistuation som gör att de ofta snabbt bryts ner.

Jag tror att vi i Sverige på många arbetsplatser har en eländig psykosocial arbetsmiljö med fri mobbing och en dålig flexibilitet i val av arbetstid och arbetstakt som gör att många i onödan är sjukskrivna för att de inte klarar de krav som ställs.

Jag upplever också att de unga är väldigt duktiga och vältränade mobbare. En fråga jag funderar på är om detta är en bidragande orsak till den upplevda åldersdiskrimineringen. Kan de äldre, vana vid vänligt samarbete med sin omgivning, inte hävda sig när ungdomarna slår sig ihop i mobbande gäng och roar sig med att mobba ut alla över dem på statusstegen? Se Flugornas herre-experimentet och Stridsenheten.

1 kommentar

Under politik

Changing Education Paradigms

Excellent speach by Sir Ken Robinson about education.

Changing Education Paradigms.

Lämna en kommentar

Under politik

Mänskliga rättigheter i Sverige

Sammanställning av svenska brister i uppfyllandet av FN’s deklaration om mänskliga rättigheter.

FN’s deklaration om mänskliga rättigheter.

Artikel 1 ”All human beings are born free…”

Artikel 3 ”Everyone has the right to life…”

Artikel 4 ”No one shall be held in slavery…”

Artikel 5 ”No one shall be subjected to torture…”

Artikel 7 All are equal before the law…”

Artikel 8 ”Everyone has the right to an effective remedy…”

Artikel 10 ”Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing…”

Artikel 11.1 ”Everyone…has the right to be presumed innocent…”

Artikel 12 ”No one shall be subjected to arbitrary interference…”

Artikel 13.1 ”Everyone has the right to freedom of movement and residence…”

Artikel 17.1 ”Everyone has the right to own property…”

Artikel 17.2 ”No one shall be arbitrarily deprived of his property.”

Artikel 18 ”Everyone has the right to freedom of thought…”

Artikel 19 ”Everyone has the right to freedom of opinion…”

Artikel 21.1 ”Everyone has the right to take part in the government…”

Artikel 21.2 ”Everyone has the right of equal access to public service…”

Artikel 21.3 ”The will of the people shall be the basis of the authority…”

Artikel 23.1 ”Everyone has the right to work…”

Artikel 23.2 ”Everyone, without any discrimination, has the right to equal pay…”

Artikel 23.3 ”Everyone who works has the right to just and favourable remuneration…”

Artikel 23.4 ”Everyone has the right to form and to join trade unions…”

Artikel 24 ”Everyone has the right to rest and leisure…”

Artikel 25.1 ”Everyone has the right to a standard of living…”

Artikel 25.2 ”Motherhood and childhood are entitled to special care…”

Artikel 26.1 ”Everyone has the right to education…”

Artikel 26.2 ”Education shall be directed to the full development of the…personality…”

Artikel 26.3 ”Parents have…right to choose…education…”

Artikel 27.2 ”Everyone has the right to the protection of the moral and material interests…”

Artikel 28 ”Everyone is entitled to a social and international order…”

Lämna en kommentar

Under politik

Valet 2010

Några ödesfrågor som borde ha diskuterats i valrörelsen år 2010 och föreslagna lösningar på dessa. Läs mer

Lämna en kommentar

Under politik

Valfrågor

Förslag till viktiga frågor att ställa till valarbetare i olika partier. Läs mer

Lämna en kommentar

Under politik