Etikettarkiv: socialpolitik

Arbetslösheten i Sverige 1969 till 2008

SwedishRateOfUnemployment

Annonser

Lämna en kommentar

2015-11-15 · 17:02

Jobb- och utvecklingsgarantin, förändringsförslag

Beskrivning av hur Arbetsförmedlingen och Jobb- och utvecklingsgarantin fungerar idag, samt förslag till förändringar.

Bakgrund

När en person anmäler sig till Arbetsförmedlingen som arbetslös upprättas en handlingsplan. Det skall vara en plan för hur han skall komma i jobb, men i de flesta fall kan inte planen innehålla varken utbildning, praktik eller försök att starta eget. I stället upprättas en låtsasplan som bara innehåller att personen skall söka arbete, samt vilka arbeten.

Personen går sedan hem och gör sin egen plan, som då kan innehålla viss utbildning och praktik som han kanske kan skaffa sig genom att jobba gratis eller svart utan Arbetsförmedlingens kännedom. Planen kan innehålla försök att starta egen verksamhet till den punkt då ett företag måste startas. Då kan i vissa fall starta eget-bidrag erhållas.

Hans egen plan störs sedan i varierande grad av olika åtgärder Arbetsförmedlingen hittar på. Den störs av olika hinder för att skaffa utbildning, praktik och för försök att starta eget. Den störs av ekonomiska problem. En arbetslös får inte låna på sina tillgångar. Samtidigt kan det vara svårt att flytta eftersom hyresvärdar ofta kräver fast tjänst. Ersättningen räcker inte till, men det kan vara svårt att rätta till situationen, även om kapital finns. Kapital för att gå kurser eller för att starta verksamhet går ofta inte att få loss. Huset eller bostadsrätten kan inte repareras. Bilen kan inte lämnas till en verkstad. En ny bil måste köpas kontant och pengar går inte att få loss.

Efter några års försök att följa sin egen plan och samtidigt Arbetsförmedlingens låtsasplan och med olika störningar i form av meningslösa söka jobb-kurser, år av arbete under arbetslägerliknande former och eventuellt någon meningslös arbetsmarknadsutbildning kommer personen in i jobb- och utvecklingsgarantin. I FAS1 görs nu med hjälp av en coach åter en låtsasplan som bara kan innehålla jobbsök. Personen går över i FAS2 och övervakas regelbundet för att försäkra sig om att han söker ett visst antal jobb i veckan. Nu är inga studier tillåtna alls, utom sådana som i vissa fall kan ingå i Arbetsförmedlingens plan. Den egna planen görs nu om och anpassas till den ständiga övervakningen och att studier nu inte är möjliga. Ofta innebär det att någon riktig plan för att komma i arbete inte längre är möjlig.

Efter 450 dagar i FAS 1 och FAS 2 går personen sedan över i FAS 3. Han får nu en sysselsättning med 5 timmar per dag som inte får vara ett riktigt arbete, dvs som är värdelöst i meningen att ingen vill betala för att få det utfört. Förutom att han nu inte kan studera, praktisera eller försöka starta eget är han nu praktiskt sett förhindrad att söka jobb. Hans försök att upprätthålla sin kompetens måste överges. Den egna planen övergår ofta i försök att överleva dagen och att upprätthålla hälsa och grundläggande förmågor.

Analys och förslag

Som vi förstår av ovanstående skall en plan göras när personen anmäler sig arbetslös. Denna skall kunna innehålla studier, praktik och försök att starta eget. Planen skall kunna revideras. FAS 3 är en meningslös förvaring av vuxna människor som måste bort. FAS 1 och FAS 2 är samma sak som Arbetsförmedlingen normalt håller på med och kan också tas bort. Varje individs plan bör fullföljas tills personen har jobb med eller utan bidrag. Praktik och försök att starta eget bör kunna fortgå så länge som det är nödvändigt för att ge sysselsättning eller konstatera att försöket inte var fruktbart och modifiera planen. Hänsyn måste tas till alla typer av problem och sjukdomar som kan förekomma. Även arbetslösa måste kunna flytta och kunna låna på sina tillgångar.

Lämna en kommentar

Under politik

Arbetslöshetsförsäkringens flyttkrav och mänskliga rättigheter

I dagens tillämpning av Arbetslöshetsförsäkringen ställs krav på den arbetslöse att han skall ta arbete han erbjudits även om detta är på en annan ort än där han bor. Detta leder till flytt från familj, släkt och vänner och ofta en situation av socialt utanförskap som försämrar livskvalitén och skapar en svår situation vid eventuell ny arbetslöshet. Här analyseras hur detta flyttkrav relateras till mänskliga rättigheter som de framgår av FNs deklaration om mänskliga rättigheter och Europakonventionen om mänskliga rättigheter.

UN Article 13.

  1. Everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each state.

Som vi kan se skall varje medborgare enligt FNs deklaration om mänskliga rättigheter, artikel 13, själv ha rätt att bestämma var han skall bo. Lagen får inte begränsa någons rätt att välja plats för sitt boende. I det fall det praktiskt sett krävs bostadsbyte för att ta ett arbete på annan ort är alltså flyttkravet ett brott mot FNs deklaration om mänskliga rättigheter, artikel 13. Se Everyone has the right to freedom of movement…(Jämförelse FN, Europarådet).

UN Article 16.

  • The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State.

I det fall en person tvingas arbeta långt ifrån sin familj eller flytta från denna är det frågan om familjen har skyddats på det sätt som avses i FNs deklaration om mänskliga rättigheter, artikel 16, punkt 3. Det är förstås också frågan om familj enligt FNs deklaration betyder den kärnfamilj vi normalt avser i Sverige, eller den storfamilj som är vanlig i världen i övrigt. Avses storfamilj är flyttkravet ett flagrant brott mot familjeskyddet. Se Men and women…have the right to marry…(Jämförelse FN, Europarådet).

Lämna en kommentar

Under politik

Mänskliga rättigheter i Sverige

Sammanställning av svenska brister i uppfyllandet av FN’s deklaration om mänskliga rättigheter.

FN’s deklaration om mänskliga rättigheter.

Artikel 1 ”All human beings are born free…”

Artikel 3 ”Everyone has the right to life…”

Artikel 4 ”No one shall be held in slavery…”

Artikel 5 ”No one shall be subjected to torture…”

Artikel 7 All are equal before the law…”

Artikel 8 ”Everyone has the right to an effective remedy…”

Artikel 10 ”Everyone is entitled in full equality to a fair and public hearing…”

Artikel 11.1 ”Everyone…has the right to be presumed innocent…”

Artikel 12 ”No one shall be subjected to arbitrary interference…”

Artikel 13.1 ”Everyone has the right to freedom of movement and residence…”

Artikel 17.1 ”Everyone has the right to own property…”

Artikel 17.2 ”No one shall be arbitrarily deprived of his property.”

Artikel 18 ”Everyone has the right to freedom of thought…”

Artikel 19 ”Everyone has the right to freedom of opinion…”

Artikel 21.1 ”Everyone has the right to take part in the government…”

Artikel 21.2 ”Everyone has the right of equal access to public service…”

Artikel 21.3 ”The will of the people shall be the basis of the authority…”

Artikel 23.1 ”Everyone has the right to work…”

Artikel 23.2 ”Everyone, without any discrimination, has the right to equal pay…”

Artikel 23.3 ”Everyone who works has the right to just and favourable remuneration…”

Artikel 23.4 ”Everyone has the right to form and to join trade unions…”

Artikel 24 ”Everyone has the right to rest and leisure…”

Artikel 25.1 ”Everyone has the right to a standard of living…”

Artikel 25.2 ”Motherhood and childhood are entitled to special care…”

Artikel 26.1 ”Everyone has the right to education…”

Artikel 26.2 ”Education shall be directed to the full development of the…personality…”

Artikel 26.3 ”Parents have…right to choose…education…”

Artikel 27.2 ”Everyone has the right to the protection of the moral and material interests…”

Artikel 28 ”Everyone is entitled to a social and international order…”

Lämna en kommentar

Under politik

Valet 2010

Några ödesfrågor som borde ha diskuterats i valrörelsen år 2010 och föreslagna lösningar på dessa. Läs mer

Lämna en kommentar

Under politik

Valfrågor

Förslag till viktiga frågor att ställa till valarbetare i olika partier. Läs mer

Lämna en kommentar

Under politik

Politik för full sysselsättning

Förslag till politik för full sysselsättning att inkludera i Piratpartiets valmanifest. Läs mer

2 kommentarer

Under politik