Tag Archives: skolutveckling

Manifest för agil undervisning

Detta är ett försök att genom samarbete i Sverige skapa ett agilt manifest för undervisning.  Jag börjar med ett förslag som jag förändrar beroende på vad diskussionen i form av kommentarer leder till. Ni är välkomna att kommentera.

Originalet till texten finns här. Det engelska originalet finns här.

Min utgångspunkt är att eleven befinner sig på en riktig arbetsplats där han kan demonstrera sina färdigheter på riktiga arbetsuppgifter. Kunden är den som mottar resultatet av elevens arbete. Läraren är en pedagog och expert på hur arbetet skall genomföras som ger eleven stöd. Elever, lärare och  kunder arbetar tillsammans i undervisningsgrupper. Vid demonstration av färdigheter är eleven en del i arbetsplatsens arbetsorganisation.

För varje elev organiseras en vägledningsgrupp med vars hjälp eleven successivt planerar och omplanerar sin väg genom utbildningen och livet.

Manifest för Agil undervisning

Vi finner bättre sätt att undervisa genom att undervisa själva och hjälpa andra att undervisa.
Genom detta arbete har vi kommit att värdesätta:

Elever, lärare och kunder i samverkan
framför undervisningsmetodik och undervisningshjälpmedel.
Demonstrerade färdigheter framför provresultat och betyg.
Samarbete med elever och kunder framför förhandling med dem.
Anpassning till förändring framför att följa läroplan och undervisningsplaner.
Det vill säga, medan det finns värde i punkterna till höger, värdesätter vi punkterna till vänster mer.

Principer bakom det agila manifestet

Vi följer dessa principer:

Vår högsta prioritet är att hjälpa eleverna att tillfredsställa sina behov av bekräftelse, uppskattning och utveckling genom att bekräfta dem, visa dem uppskattning och stödja deras utveckling av värdefulla förmågor, kunskaper,  färdigheter och erfarenheter.

Välkomna att elever förändrar sina mål, även under en pågående utbildning. Agila metoder utnyttjar förändring till elevens konkurrensfördel.

Ge eleven möjligheter att ofta demonstrera nya färdigheter, ju oftare desto bättre.

Elever, lärare och kunder måste arbeta tillsammans dagligen under hela utbildningen.

Bygg utbildningen kring eleverna. Ge dem den miljö och det stöd de behöver, och lita på att de kommer att utvecklas i den takt som är möjlig för dem.

Kommunikation ansikte mot ansikte är det bästa och effektivaste sättet att förmedla information, både inom arbetsorganisationen och inom utbildningsgruppen.

Demonstrerade färdigheter är främsta måttet på framsteg.

Agila metoder verkar för uthållighet. Finansiärer, elever, utbildare och kunder skall kunna hålla jämn utbildningstakt under obegränsad tid.

Kontinuerlig uppmärksamhet på förstklassig demonstration av färdigheter  stärker förmågan att framgångsrikt genomföra nya uppgifter.

Enkelhet – konsten att maximera mängden inlärning som inte behöver göras – är grundläggande.

Eleverna utvecklas snabbast i självorganiserande arbets- och utbildningsgrupper.

Med jämna mellanrum reflekterar utbildningsgruppen över hur den kan bli mer effektiv och justerar sitt beteende därefter.

Vid behov och minst 2 gånger per termin träffas vägledningsgruppen för att följa upp och sätta utbildningsmål för den närmaste framtiden.

Annonser

6 kommentarer

Filed under politik