Etikettarkiv: mänskligarättigheter

Arbetslöshetsförsäkringens krav på att ta alla tillgängliga arbeten och mänskliga rättigheter

I dagens tillämpning av Arbetslöshetsförsäkringen ställs krav på den arbetslöse att han skall ta alla arbeten han erbjuds. Han har alltså inte rätt att bara erbjuda arbete inom en smal nisch. Detta är i stark konflikt till världsmarknadens krav på specialisering och människors ofta mångåriga investering vad gäller utbildning och erfarenhet inom en specialitet. En person som tvingas ta ett arbete utanför sin specialitet förlorar ofta möjligheterna att upprätthålla sin kompetens och senare komma tillbaka. Hans situation på arbetsmarknaden under resten av livet kan bli mycket svår.  Här analyseras hur detta krav på att ta alla arbeten relateras till mänskliga rättigheter som de framgår av FNs deklaration om mänskliga rättigheter och Europakonventionen om mänskliga rättigheter.

FNs deklaration, artikel 4No one shall be held in slavery or servitude; slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms.

Servitude definieras som ”a condition in which one lacks liberty especially to determine one’s course of action or way of life”.

Kravet på att ta alla tillgängliga arbeten tvingar människor att ta arbeten de ej själva valt. De kan inte följa sin egen väg i livet. Ett brott mot artikel 4. Se No one shall be held in slavery.

Europakonventionen, artikel 4, Prohibition of slavery and forced labour.

Av konventionens artikel 4 framgår att regeringen inte har rätt att tvinga människor till en viss typ av yrkesarbete. Se No one shall be held in slavery…(Jämförelse FN, Europarådet). Detta innebär att tvånget att ta alla tillgängliga arbeten borde kunna provas i Europadomstolen.

FNs deklaration, artikel 22.

Everyone, as a member of society, has the right to social security and is entitled to realization, through national effort and international co-operation and in accordance with the organization and resources of each State, of the economic, social and cultural rights indispensable for his dignity and the free development of his personality.

Frågan är vad som avses med personlighet i FNs deklaration, artikel 22. Kan en läkare som tvingas arbeta som spärrvakt på spårvägen anses ha möjligheter till fri utveckling av sin personlighet? Om inte, så är kravet på att ta alla tillgängliga arbeten ett brott mot FNs deklaration, artikel 22. Se Everyone…has the right to social security…(Jämförelse FN, Europarådet).

Annonser

4 kommentarer

Under politik

Arbetslöshetsförsäkringens flyttkrav och mänskliga rättigheter

I dagens tillämpning av Arbetslöshetsförsäkringen ställs krav på den arbetslöse att han skall ta arbete han erbjudits även om detta är på en annan ort än där han bor. Detta leder till flytt från familj, släkt och vänner och ofta en situation av socialt utanförskap som försämrar livskvalitén och skapar en svår situation vid eventuell ny arbetslöshet. Här analyseras hur detta flyttkrav relateras till mänskliga rättigheter som de framgår av FNs deklaration om mänskliga rättigheter och Europakonventionen om mänskliga rättigheter.

UN Article 13.

  1. Everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each state.

Som vi kan se skall varje medborgare enligt FNs deklaration om mänskliga rättigheter, artikel 13, själv ha rätt att bestämma var han skall bo. Lagen får inte begränsa någons rätt att välja plats för sitt boende. I det fall det praktiskt sett krävs bostadsbyte för att ta ett arbete på annan ort är alltså flyttkravet ett brott mot FNs deklaration om mänskliga rättigheter, artikel 13. Se Everyone has the right to freedom of movement…(Jämförelse FN, Europarådet).

UN Article 16.

  • The family is the natural and fundamental group unit of society and is entitled to protection by society and the State.

I det fall en person tvingas arbeta långt ifrån sin familj eller flytta från denna är det frågan om familjen har skyddats på det sätt som avses i FNs deklaration om mänskliga rättigheter, artikel 16, punkt 3. Det är förstås också frågan om familj enligt FNs deklaration betyder den kärnfamilj vi normalt avser i Sverige, eller den storfamilj som är vanlig i världen i övrigt. Avses storfamilj är flyttkravet ett flagrant brott mot familjeskyddet. Se Men and women…have the right to marry…(Jämförelse FN, Europarådet).

Lämna en kommentar

Under politik

Jobb- och utvecklingsgarantin fas 3 och mänskliga rättigheter

En analys av konflikter mellan jobb- och utvecklingsgarantins fas 3 och mänskliga rättigheter som de framgår av FNs deklaration om mänskliga rättigheter och Europakonventionen om mänskliga rättigheter.

FNs deklaration, artikel 4No one shall be held in slavery or servitude; slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms.

Servitude definieras som ”a condition in which one lacks liberty especially to determine one’s course of action or way of life”.

I fas 3 tvingas människor utföra arbete de ej själva valt. De kan inte följa sin egen väg i livet. Ett brott mot artikel 4. Se No one shall be held in slavery.

Europakonventionen, artikel 4, Prohibition of slavery and forced labour.

Av konventionens artikel 4 framgår att regeringen inte har rätt att tvinga människor till arbete av den typ som arbetena i jobb- och utvecklingsgarantin utgör. Se No one shall be held in slavery…(Jämförelse FN, Europarådet). Detta innebär att jobb- och utvecklingsgarantin borde kunna provas i Europadomstolen.

Det kan hävdas att arbetet inte är ett tvång, eftersom det är tillåtet att lämna försäkringen, göra slut på tillgångarna och återkomma till socialtjänsten. Av de flesta upplevs det förstås som ett tvång eftersom de värnar om sina bidrag och sina tillgångar. Eftersom staten betalar för platserna är inte arbetet en motprestation till bidragen.

FNs deklaration, artikel 5 ”No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.”

Det är svårt att se de meningslösa arbeten människor tvingas till i fas 3 som annat än nedvärderande behandling syftande till att människor skall lämna försäkringen. Både i arbetslöshetsförsäkringen och i jobb- och utvecklingsgarantin beordras människor till arbeten som skräpplockning, möbeltransporter och rengöringsuppgifter i något som liknar arbetsläger. Det gäller även högutbildade. De hindras att upprätthålla sin kompetens, söka jobb, studera, praktisera och starta eget. De får inte lån ens  mot säkerhet eller borgen. De har svårt att flytta eftersom värden kräver fast inkomst. De hamnar lätt i ekonomiska problem. Fas 3 är ett brott mot artikel 4. Se No one shall be subjected to torture.

FNs deklaration, artikel 26.1 ”Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made generally available and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit.”

I jobb- och utvecklingsgarantin är arbetsmarknadsåtgärder i form av signifikant utbildning eller praktik ovanliga. I övrigt är studier förbjudna, även på ledig tid. I fas 3 är praktik obligatorisk men får inte vara av en typ som kan leda till jobb. Ett brott mot artikel 26.1. Se Everyone has the right to education.

FNs deklaration, artikel 23.1 ”Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment.”

FNs deklaration, artikel 23.2 ”Everyone, without any discrimination, has the right to equal pay for equal work.”

I fas 3 har deltagarna visserligen arbete, men inte en fritt vald anställning. Arbetsförhållandena är långt ifrån alltid rättvisa och fördelaktiga. Fackföreningarna skyddar inte deras intressen. Arbetsmiljön är ofta undermålig. De har arbeten långt under sin kompetensnivå. Ibland gör de riktiga jobb. Lönen är låg. Ibland har de inga eller få arbetsuppgifter. Fas 3 strider alltså mot artikel 23.1 och 23.2. Se Everyone has the right to work och Everyone…has the right to equal pay for equal work.

9 kommentarer

Under politik

Europakonventionen om mänskliga rättigheter – svensk ratifikation

Om svensk ratifikation av Europakonventionen om mänskliga rättigheter, inklusive tilläggsprotokoll.

Denna länk visar vilka länder i EU som ratificerat Europakonventionen om mänskliga rättigheter och dess tilläggsprotokoll. Av detta kan vi förstå att Sverige inte ratificerat det generella förbudet mot diskriminering, enligt protokoll 12.

Svenska undantag från de ratificerade fördragen framgår av denna länk. Av denna framgår att om den som skall utvisas avsäger sig rätten att överklaga kommer hans tidigare överklaganden i målet att bedömas som tillbakadragna. Se No one shall be subjected to arbitrary arrest…(Jämförelse FN, Europarådet).

1 kommentar

Under politik

Everyone is entitled to all the rights and freedoms…(Jämförelse FN, Europarådet)

Jämförelse mellan FNs deklaration om mänskliga rättigheter och Europakonventionen om mänskliga rättigheter.

UN Article 2.

Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty.

COE Article 14 – Prohibition of discrimination

The enjoyment of the rights and freedoms set forth in this Convention shall be secured without discrimination on any ground such as sex, race, colour, language, religion, political or other opinion, national or social origin, association with a national minority, property, birth or other status.

COE Article 16 – Restrictions on political activity of aliens

Nothing in Articles 10, 11 and 14 shall be regarded as preventing the High Contracting Parties from imposing restrictions on the political activity of aliens.

FNs deklaration och Europakonventionen överensstämmer i huvudsak vad gäller otillåtna diskrimineringsgrunder. Europakonventionen nämner speciellt att förknippande med nationell minoritet inte får utgöra diskrimineringsgrund. FNs deklaration nämner speciellt att status för det land eller territorium en person tillhör eller dess grad av självständighet inte får utgöra diskrimineringsgrund.

Politisk aktivitet för icke medborgare får enligt Europakonventionen begränsas utan hänsyn till diskrimineringsreglerna.

2 kommentarer

Under politik

…destruction of…rights and freedoms…(Jämförelse FN, Europarådet)

Jämförelse mellan FNs deklaration om mänskliga rättigheter och Europakonventionen om mänskliga rättigheter.

UN Article 30.

Nothing in this Declaration may be interpreted as implying for any State, group or person any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth herein.

COE Article 17 – Prohibition of abuse of rights

Nothing in this Convention may be interpreted as implying for any State, group or person any right to engage in any activity or perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth herein or at their limitation to a greater extent than is provided for in the Convention.

COE Article 18 – Limitation on use of restrictions on rights

The restrictions permitted under this Convention to the said rights and freedoms shall not be applied for any purpose other than those for which they have been prescribed.

FNs deklaration och Europakonventionen innehåller liknande skydd mot feltolkning. Europakonventionen går något längre.

1 kommentar

Under politik

…respect for the rights and freedoms of others…(Jämförelse FN, Europarådet)

Jämförelse mellan FNs deklaration om mänskliga rättigheter och Europakonventionen om mänskliga rättigheter.

UN Article 29.

  1. Everyone has duties to the community in which alone the free and full development of his personality is possible.
  2. In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society.
  3. These rights and freedoms may in no case be exercised contrary to the purposes and principles of the United Nations.

FNs deklaration ger en allmän avgränsning av hur en individs rättigheter får begränsas. Endast sådana begränsningar som fastställts i lag och som enbart har som avsikt att skapa tillbörlig uppmärksamhet på och respekt för andras frihet och rättigheter och för att upprätthålla moral, ordning och välfärd är tillåtna. En individs rättigheter enligt FNs deklaration får inte utövas så att de motverkar FNs syfte och principer. Denna artikel har ingen motsvarighet i Europakonventionen.

1 kommentar

Under politik