Denna dam är ingen dam…

Embe_07

Embe_05

..hon är en animation från Second Life, en animerad värld på Internet.

Annonser

Lämna en kommentar

Filed under politik

Manifest för agil undervisning

Detta är ett försök att genom samarbete i Sverige skapa ett agilt manifest för undervisning.  Jag börjar med ett förslag som jag förändrar beroende på vad diskussionen i form av kommentarer leder till. Ni är välkomna att kommentera.

Originalet till texten finns här. Det engelska originalet finns här.

Min utgångspunkt är att eleven befinner sig på en riktig arbetsplats där han kan demonstrera sina färdigheter på riktiga arbetsuppgifter. Kunden är den som mottar resultatet av elevens arbete. Läraren är en pedagog och expert på hur arbetet skall genomföras som ger eleven stöd. Elever, lärare och  kunder arbetar tillsammans i undervisningsgrupper. Vid demonstration av färdigheter är eleven en del i arbetsplatsens arbetsorganisation.

För varje elev organiseras en vägledningsgrupp med vars hjälp eleven successivt planerar och omplanerar sin väg genom utbildningen och livet.

Manifest för Agil undervisning

Vi finner bättre sätt att undervisa genom att undervisa själva och hjälpa andra att undervisa.
Genom detta arbete har vi kommit att värdesätta:

Elever, lärare och kunder i samverkan
framför undervisningsmetodik och undervisningshjälpmedel.
Demonstrerade färdigheter framför provresultat och betyg.
Samarbete med elever och kunder framför förhandling med dem.
Anpassning till förändring framför att följa läroplan och undervisningsplaner.
Det vill säga, medan det finns värde i punkterna till höger, värdesätter vi punkterna till vänster mer.

Principer bakom det agila manifestet

Vi följer dessa principer:

Vår högsta prioritet är att hjälpa eleverna att tillfredsställa sina behov av bekräftelse, uppskattning och utveckling genom att bekräfta dem, visa dem uppskattning och stödja deras utveckling av värdefulla förmågor, kunskaper,  färdigheter och erfarenheter.

Välkomna att elever förändrar sina mål, även under en pågående utbildning. Agila metoder utnyttjar förändring till elevens konkurrensfördel.

Ge eleven möjligheter att ofta demonstrera nya färdigheter, ju oftare desto bättre.

Elever, lärare och kunder måste arbeta tillsammans dagligen under hela utbildningen.

Bygg utbildningen kring eleverna. Ge dem den miljö och det stöd de behöver, och lita på att de kommer att utvecklas i den takt som är möjlig för dem.

Kommunikation ansikte mot ansikte är det bästa och effektivaste sättet att förmedla information, både inom arbetsorganisationen och inom utbildningsgruppen.

Demonstrerade färdigheter är främsta måttet på framsteg.

Agila metoder verkar för uthållighet. Finansiärer, elever, utbildare och kunder skall kunna hålla jämn utbildningstakt under obegränsad tid.

Kontinuerlig uppmärksamhet på förstklassig demonstration av färdigheter  stärker förmågan att framgångsrikt genomföra nya uppgifter.

Enkelhet – konsten att maximera mängden inlärning som inte behöver göras – är grundläggande.

Eleverna utvecklas snabbast i självorganiserande arbets- och utbildningsgrupper.

Med jämna mellanrum reflekterar utbildningsgruppen över hur den kan bli mer effektiv och justerar sitt beteende därefter.

Vid behov och minst 2 gånger per termin träffas vägledningsgruppen för att följa upp och sätta utbildningsmål för den närmaste framtiden.

6 kommentarer

Filed under politik

Utskottens öppna nätverk

Jag skulle vilja se en utvidgning av Sveriges Riksdag till varje medborgare med rösträtt som vill framföra en åsikt.

Jag föreslår en struktur av nätverk underordnad riksdagens utskott.

Ett nätverk består av medborgare som anmält sig. Till varje nätverk är knutet virtuella forum med webforum, maillistor, chattar, wiki och hemsida. Nätverket kan inbjuda till fysiska möten.

I nätverken hålls en strikt modererad öppen diskussion. Målsättningen är att de intressenter som vill delta skall kunna mötas i en saklig diskussion och komma fram till förslag som sedan kan behandlas på traditionellt sätt i den politiska processen.

I en senare utvidgning kan nätverken även fylla remissinstansernas funktion. Den politiska processen förändras så att en liten fråga behandlas i taget. Utskottet ställer en fråga i ett visst nätverk. Frågan diskuteras i nätverket och intressenterna ger sitt svar inom någon vecka.

Lämna en kommentar

Filed under politik

En gåta…

Vem är det som avviker i gruppen inköpare, personalman, försäljare ?

Svar: Personalmannen. Han sorterar bort personer av skäl som att de kan mer än som behövs för tjänsten, inte är mellan 25 och 30 år eller att de har utländskt efternamn, utan att ta reda på om de kan vara värda miljarder för företaget. Både säljaren och inköparen tar chansen att tjäna miljarder åt sitt företag.

Lämna en kommentar

Filed under politik

Farligt ta in kvalificerade konsulter

En person tog in en mycket kvalificerad person som konsult i det företag han var VD i. Han var under en tid borta mycket från kontoret. När han kom tillbaka hade konsulten övertalat ägarna och kompanjonen om att konsulten skulle få VD-posten i stället. Den före detta VD’n blev arbetslös.

Det är ju ett känt faktum att det är väldigt svårt att få en tjänst som underställd i en typ av verksamhet inom vilken man tidigare själv haft en chefstjänst. Normalt är man mindre försiktig med konsulter, eftersom man oftast kan bli av med dem väldigt lätt. Som exemplet visar kan man dock råka illa ut även av att ta in kvalificerade konsulter, om man inte kan hävda sig i maktspelet.

Lämna en kommentar

Filed under politik

För duktig för att få jobb ?

De flesta i våra företag strävar efter ett bättre jobb. I ett företag finns ett antal tjänster med olika status. Förenklat kan men se dem som en kö av tjänster som de flesta strävar efter att komma uppåt i. Om man släpper in någon över sig i kön, så åker man själv ner ett snäpp, eller får sin befordran fördröjd. Detta kan ske via en anställning eller för att någon som är duktigare än man själv befordras förbi en.

En person inblandad i en anställning tänker i första hand på sig själv, i andra hand på företaget. Personligen vill han inte att någon annan än han själv skall anställas på en finare tjänst än hans egen. Han vill inte heller att någon som är så duktig att han så småningom kan få en finare tjänst än han själv då har anställs. I företagets intresse är oftast att den mest kvalificerade anställs. Det är oftast många inblandade i en anställningsprocess. I praktiken får en person oftast inte tjänsten om någon är emot.

Resultatet blir alltså att alla som är eller kan bli mer kvalificerade än någon av dem som är inblandade i anställningsprocessen sorteras bort. Bland övriga väljs någon av kandidaterna. Troligtvis någon som är söt, trevlig och hyfsat duktig, jämfört med de andra kvarvarande kandidaterna.

Undantaget från regeln är att någon har kontakter, och därför tvingas in av någon i makthierarkin.

En konsekvens av detta är att det är omöjligt för högkvalificerade personer att få jobb på andra sätt än genom kontakter. Gränsen verkar gå vid en ålder runt 40 år, lönenivåer runt 40 000 kr, flera högskoleutbildningar, tidigare höga eller fina tjänster eller eget företagande. När man närmar sig den osynliga gränsen blir det allt mindre sannolikt att man uppfyller alla de inblandades personliga krav vad gäller begränsningar i den sökandes kompetens. Jag har känt ett stort antal personer som är jätteduktiga och haft en god karriär tills de plötsligt nått den osynliga gränsen. En del kommer vidare genom kontakter, en del blir egna företagare, en del kan gå arbetslösa länge med de mest fantastiska kvalifikationer.

Om ni är kvalificerad och känner att detta är helt fel, om ni har kontrollerat med företagen ni sökt jobb på vad den person som fått tjänsten hade för kvalifikationer, och de oftast har sagt att de valde någon mer kvalificerad än ni är, om ni är övertygad om att det minsann är så höga kvalifikationskrav att det är väldigt svårt för er att få jobb av den orsaken, fundera i så fall på hur stor andel av de nyutbildade även från korta utbildningar som får jobb trots lågkonjunktur, och vilka kvalifikationer de har. Kanske informationen ni får förvrängs för att det inte skall synas att det är sina personliga mål personerna inblandade i anställningsprocessen sätter först, inte företagets.

Lämna en kommentar

Filed under politik

Bättre anpassa kronans värde?

Göteborgsposten 1992-11-18

I debatten de senaste åren har ofta hävdats att en orsak till den dåliga produktivitetsutvecklingen i den svenska industrin under 1980-talet är de upprepade svenska devalveringarna. Jag menar att det inte är devalveringarna som sådana som haft denna verkan, utan ett för lågt värde på den svenska kronan.  Detta innebär att en devalvering inte skulle påverka produktivitetsutvecklingen negativt om kronans värde är för högt, som nu. Jag menar att produktivitetsutvecklingen då skulle påverkas positivt.

I ett företag med hög lönsamhet tror man sig vara produktiv. Ansträngningarna att öka produktiviteten är inte så stora. I ett företag med dålig lönsamhet är ansträngningarna att öka produktiviteten ytterligt stora. Om man inte lyckas förlorar de anställda sina jobb och aktieägarna delar av sin investering. Om emellertid läget är sådant att man inte tror på framtida långsiktig lönsamhet är ingen beredd att satsa pengar på att öka produktiviteten genom att t ex köpa modernare produktionsutrustning. Man lägger då bara ner olönsamma delar av företagen och gör de rationaliseringsåtgärder som kan göras i mer lönsamma delar med små kapitalinsatser. Moderniseringar görs inte och därför följer man inte med i konkurrenternas produktivitetsutveckling i andra länder.

Både för hög och för låg lönsamhet leder alltså till låg produktivitetsutveckling. Endast ett jämnt och högt konkurrenstryck på de svenska företagen ger hög produktivitetsutveckling.

En devalvering ökar priserna ett företag kan ta ut för sina produkter utomlands mätt i svenska kronor. Lönsamheten ökar kraftigt. De stora devalveringarna som gjorts i Sverige har lett till att svenska företag pendlat mellan ytterligheterna att inte rationalisera för att lönsamheten är hög och att inte modernisera för att tron på långsiktig framtida lönsamhet saknas. Jag menar att vi genom frekventa anpassningar av kronans värde och/eller mer marknadsmässig lönebildning bör skapa ett jämnt och högt konkurrenstryck på de svenska företagen.

ERLING HELLENÄS

1 kommentar

Filed under politik